Svenska barnläkarföreningens sektion för barn- och ungdomsallergologi - Stencilkommittén

 
D. Utredning och behandling
8. Råd angående barn med klinisk allergi eller påvisade allergiantikroppar mot latex
 
Rev. 2006
 
Giltighetstid: 3 år
Barnallergisektionens stencilkommitté ansvarar för denna text. Vid frågor kontakta sektionens sekreterare.
   
1. Barn med klinisk och testverifierad (pricktest (SPT) eller RAST) allergi mot latex Barn som reagerat med kliande utslag (kontakturtikaria), svullnader, akuta luftvägssymtom eller anafylaktisk reaktion efter hud- eller slemhinnekontakt med latex bör fortsättningsvis undvika kontakt med latexprodukter. Alla operationer och tandläkarbehandlingar måste ske i latexfri miljö. Banan och avokado behöver inte undvikas i profylaktiskt syfte.
Familjen bör utrustas med antihistamin och efter tidigare anafylaktisk reaktion eller svåra luftvägssymtom även med Ana-Pen eller Epipen och Betapred. Dessutom bör familjen få skriftlig information att visa läkare, tandläkare etc.
Patientjournaler och remisser till undersökningar, som innebär risk för att patienten exponeras för latex, skall förses med varningsmärke.


2. Barn utan känd klinisk latexallergi men med påvisade IgE-antikroppar mot latex Provokation med latex bör göras av ansvarig läkare. Provokationen tillgår lämpligen så att ett finger av en latexhandske viras om ett av barnets fingrar. Ses ingen rodnad och upplever barnet ingen klåda inom 10 minuter får barnet blåsa ballong, alternativt håller man en bit av latexhandsken under 3 minuter mot insidan av läppen. Om barnet ej reagerar på detta uppfattas provokationen som negativ. Allergenhalten i latexprodukter kan variera kraftigt varför negativ provokation ej säkert utesluter senare klinisk latexreaktion.

 

2a. Vid positiv provokation: Samma råd som under 1 ovan.

 

2b. Vid negativ provokation och RAST (eller motsv.) klass 3 eller 4, alt. SPT 3+ eller större: Slemhinnekontakt med latex bör undvikas men om så ej är möjligt bör kontakten vara så kortvarig som möjligt. Planerad operation bör ske i latexfri miljö. Familjen bör få skriftlig information att visa läkare, tandläkare etc.

 

 

 

2c. Vid negativ provokation och RAST (eller motsv.) klass 1 eller 2, alt. SPT 2+: Slemhinnekontakt med latex bör ej ske i onödan och planerade operationer i buk, urinvägar eller CNS bör helst ske i latexfri miljö.

 

 

 

3. Profylax till barn med känd risk att utveckla latexallergi En särskild riskgrupp för sensibilisering för latex är de späd- och småbarn som genomgår upprepade operationer i CNS, buk och urinvägar. Det gäller framför allt barn med myelomeningocele (MMC). Riskbarn bör i alla åldrar opereras i latexfri miljö.
Det är ej nödvändigt att i profylaktiskt syfte undvika banan och avokado. På riskbarn bör blodprov minst vartannat år analyseras med avseende på allergiantikroppar mot latex om någon operation eller långvarig latexexponering ägt rum under perioden.

 

4. Barn med allergi mot banan eller avokado Barn som utvecklat klinisk allergi mot banan eller avokado med symptom av IgE-typ bör undersökas med avseende på IgE-antikroppar mot latex (SPT/RAST). Vid positivt utfall bör provokation ske och råd ges i enlighet med 2a-c.

 

 

5. Speciella råd i tonåren Före sexuell debut bör den latexallergiska ungdomen informeras om de latexfria preventivmedel som kan bli aktuella att använda. Pessar av silikongummi kan användas. På apoteket finns en latexfri kondom, Zenith plastkondom, tillverkad av polyuretanplast . (Enligt tillverkaren är denna kondom starkare än en traditionell kondom)
 Även vid linjevals- och yrkesrådgivning måste exponeringsrisken för latex beaktas.

 

Om du nått detta dokument via en sökmotor bör du gå till www.barnallergisektionen.se för att se det i sitt rätta sammanhang